(+420) 606076565

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza „Polityka prywatności” (dalej w tekście „Polityka”) dotyczy całej grupy WebAutoBid, do której należą WebAutoBid s.r.o., WEBAUTOBID Sp. z o.o. oraz WebAutoBid SIA, dane kontaktowe których znajdują się na stronie internetowej: https://www.webautobid.eu/pl/kontakty/ (dalej w tekście "My", "Nam", "Nas") "Witryny internetowe" (dalej w tekście "Witryna internetowa") "Użytkownicy" (dalej w tekście - "Państwo", "Państwu", "Państwa").
Przed złożeniem zamówienia proszę uważnie zapoznać się z Polityką. Z biegiem czasu możemy wprowadzać pewne zmiany w polityce, prosimy zapoznawać się z nią przed ponownym składaniem zamówienia.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Korzystając z usług naszej witryny, Państwo udostępniają nam swoje dane osobowe oraz prawo do ich przetwarzania i używania zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce poufności oraz „Warunkach korzystania” (dalej w tekście „Warunki”).

My zobowiązujemy się do przestrzegania prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów oraz gości witryny internetowej, w tym również Pańskiej.
Korzystając z usług naszej witryny Państwo okazują nam zaufanie. My to wysoko doceniamy i szanujemy znaczenie prywatności i poufności Pańskich danych osobowych.
My przestrzegamy zasady minimalizacji danych osobowych - nie żądamy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych, które nie są konieczne dla osiągnięcia celu - nabycia towarów, usług bądź uzyskania informacji.
My szanujemy Pańską prywatność i robimy wszystko możliwe dla bezpiecznego przechowywania Pańskich danych osobowych.
My nie dopuszczamy wysyłania wiadomości-śmieci i w żadnym przypadku nie dopuścimy sprzedaży, wykorzystania lub ujawnienia osobom trzecim Pańskich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres, e-mail, telefon i t.d.).
Informacje osobom trzecim mogą być ujawnione jedynie w oparciu o prawomocny wniosek.

Państwo ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość udzielonych danych, dokonując zamówienie lub kontaktując się ze służbą wsparcia klientów. Państwo oświadczają, że Państwo są w wieku ponad 18 lat, a także zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań, skierowanych przeciwko bezpieczeństwu witryny.
My nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne, niepełne lub błędne dane, udostępnione przez Państwo.
Korzystając z naszej witryny internetowej i / lub nabywając towary i / lub usługi, państwo oświadczają, że zrozumieli politykę i wyrażają zgodę na śledzenie zmian polityki.

2. JAKIE DANE MY GROMADZIMY I PRZETWARZAMY?

Robiąc zakupy i kontaktując się ze służbą wsparcia klientów, Państwo udostępniają nam swoje dane osobowe. Robiąc zakupy, udostępnianie danych osobowych jest niezbędne, gdyż bez tych danych dokonanie zakupu nie będzie możliwe.

My zbieramy i gromadzimy następujące dane:

- imię i nazwisko klienta;
- PESEL;
- adres;
- nazwa firny;
- REGON;
- NIP;
- numer telefonu;
- adres e-mail;
- adres dostawy towarów lub usług.

My przetwarzamy, lecz nie gromadzimy następujące dane bezosobowe:
- pliki cookie.

Dane prywatne są używane jedynie w celu zabezpieczenia udostępnienia pełnowartościowych usług, a także dla kontaktu z klientami.

Możemy uzyskać Pańskie dane osobowe jedynie od Państwa i tylko wtedy, gdy Państwo korzystają z usług naszej witryny internetowej, na przykład: rejestrując się na naszej witrynie internetowej dla złożenia zamówienia, kontaktując się ze służbą wsparcia klientów, korzystając z formularza opinii lub e-mailu.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Płacąc za towary i usługi, udostępniane przez witrynę internetową grupy WebAutoBid, możemy dodatkowo zbierać i przetwarzać następujące informacje:
- numer konta bankowego;
- nazwa instytucji bankowej.

4. DLACZEGO MY ZBIERAMY PAŃSKIE DANE OSOBOWE

My korzystamy ze zbieranych informacji klienta w następujących celach:
- dla sprzedaży naszych towarów i usług;
- dla poprawnego przetwarzania i dostawy Pańskich zamówień;
- dla zabezpieczania wsparcia gwarancyjnego;
- dla udzielania odpowiedzi na Pańskie pytania oraz udostępniania informacji;
- dla zapewniania personalizowanego dostępu do naszej witryny internetowej;
- dla zarządzania kontem, jeżeli Państwo takie mają na naszej witrynie internetowej;
- dla sporządzania anonimowej statystyki dot. korzystania z witryny internetowej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTA

Dane osobowe Klienta przechowujemy 10 lat:
- w celu zapewniania wsparcia gwarancyjnego dla nabytych towarów;
- w celu kontaktowania się z Państwem w związku z zapytaniem;
- dla księgowości;
- w celu zarządzania Pańskimi ustawieniami i prawami.

Po upływie terminu 10 lat, dane osobowe zostaną zniszczone, jeżeli Państwo nie zażądają usunięcia swoich danych osobowych poprzez witrynę internetową lub osobiście w biurze grupy WebAutoBid (z dowodem tożsamości) w tym okresie.

6. JAK JEST ORGANIZOWANA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nasz witryna internetowa jest przechowywana w jednym z najbardziej godnych zaufania centrów danych na świecie.
Dla ochrony Pańskich danych osobowych my korzystamy ze wszystkich swoich możliwości, działając jako dostawca usług, w tym również ze stałej ochrony fizycznej skierowanej przeciwko nieuprawnionemu dostępowi i z całodobowego szyfrowania.

Bezpieczeństwo naszej witryny internetowej jest zapewniane poprzez korzystanie z następujących, a także innych, środków:
- szyfrowanie transmisji danych, korzystając ze standardu SSL;
- dane osobowe są przechowywane na serwerach w sposób zaszyfrowany;
- dane osobowe automatycznie zostają zanonimizowane po zakończeniu (dostarczeniu, anulowaniu lub zwrocie) zamówienia;
- dostęp do informacji prywatnych oraz danych osobowych jest ograniczony i jest możliwy jedynie dla wybranych i upoważnionych pracowników grupy WebAutoBid, korzystając z 2FA (uwierzytelnianie dwuetapowe) oraz uwierzytelniania prywatnych kluczy SSH;
- pracownicy centrum danych nie mają fizycznego i / lub zdalnego dostępu do serwerów naszej witryny internetowej;
- całodobowa fizyczna ochrona obiektu oraz istniejące ograniczenia dostępu;
- całodobowy nadzór wideo centrum przetwarzania danych;
biometryczna kontrola na wejściu poprzez uwierzytelnianie dwuetapowe.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

W postaci osób trzecich mogą występować również centra danych, usługi wsparcia, usługi dostawy, przedstawiciele usług przechowywania danych w chmurze i t.d. Przetwarzający danych osobowych, którzy pomagają nam w zakresie świadczenia usług. W każdej sytuacji przetwarzającym zostaje przekazywany tylko taki zakres danych, który jest niezbędny dla wykonania konkretnego zadania lub dla świadczenia konkretnej usługi. Związane z nami osoby trzecie mogą przetwarzać Pańskie dane osobowe jedynie w ramach ustalonych zadań i nie mogą ich używać dla innych celów lub przekazywać innym osobom bez naszej zgody. Przetwarzający zapewniają ochronę Pańskich danych osobowych zgodnie z aktualnymi aktami normatywnymi oraz pisemnym porozumieniem z grupą WebAutoBid.

Dane osobowe mogą być przekazane właściwym organom państwowym i samorządowym, w tym organom ścigania, na przykład policji oraz innym organom nadzorującym, lecz jedynie w przypadku konieczności i zgodnie z porządkiem prawnym przewidzianym w aktach normatywnych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH KRAJOM TRZECIM

Grupa WebAutoBid nie przekazuje danych osobowych ani innych informacji krajom trzecim.
Udostępnianie danych osobowych oraz innych danych użytkowników odbywa się jedynie w oparciu o prawomocny wniosek.

9. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Pliki Cookie to małe fragmenty informacji, które witryna internetowa zachowuje w Pańskim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny.
Pozwala to serwerowi zapisywać informacje z przeglądarki, więc powracając do witryny internetowej, nie musisz ponownie prowadzać swoje dane.
Dowiedzieć się więcej o tym, jak działają pliki Cookie możesz na www.cookiecentral.com

10. JAK MY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE

Używamy pliki Cookie z sesji oraz stałe pliki Cookie, aby:
- poprawiać jakość świadczonych usług;
- rozpoznawać nowych i istniejących klientów;
- pamiętać Pańskie preferencyjne ustawienia, na przykład, ustawienia dla wyświetlania listy towarów;
- pamiętać, czy były już udzielane odpowiedzi na pytania z wyskakujących okien (nie prosić klienta robić to ponownie);
- pamiętać czy klient zgodził się (czy nie) na wykorzystanie plików Cookie na naszej witrynie internetowej;
- wysyłać wiadomości z reklamą, która będzie najbardziej odpowiadać interesom klienta;
- zbierać wiarygodne informacje o korzystaniu z witryny internetowej, które pozwolą nam ocenić w jakim stopniu witryna odpowiada potrzebom użytkowników i dokonać niezbędne poprawki;
- analizować jakie strony internetowe odwiedzają nasi klienci i z jakich narządzi poufności korzystają.

Włączone pliki Cookie nie koniecznie są potrzebne dla podstawowych funkcji witryny, jednak one zapewnią dla Państwa lepsze doświadczenie podczas korzystania z witryny internetowej.
Jednak w dowolnym czasie pliki Cookie można usuwać lub blokować. W takiej sytuacji niektóre funkcje naszej witryny nie będą mogły działać poprawnie.

Informacje związane z plikami Cookie nie są wykorzystywane dla identyfikacji klienta i zbierane dane są przechowywane pod naszą kontrolą.
Pliki Cookie nie są używane dla innych celów niż wymienione wyżej.

11. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Akty normatywne dotyczące ochrony danych osobowych, w tym również RODO, przewidują cały ciąg praw przysługujących klientowi, natomiast my jesteśmy zobowiązani do udostępnienia klientom możliwości korzystania z tych praw.

- Klientowi przysługuje prawo żądania kopii swoich informacji prywatnych dla sprawdzenia dokładności przechowywanych informacji i / lub poprawienia lub odnowienia tych danych;
- w dowolnym czasie Klient może odmówić otrzymania e-maili, nadesławszy wiadomość na lub poprzez odsyłacz w wiadomościach elektronicznych;
- w przypadkach, gdy dane osobowe Klienta są przetwarzane za jego zgodą, Klientowi przysługuje prawo w dowolnej chwili odwołać swoją zgodę, co będzie stanowiło podstawę dla zakończenia przetwarzania danych;
- Klientowi przysługuje prawo otrzymywania potwierdzenia przetwarzania danych, prawo przeglądania przetwarzanych danych, uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, okresie przetwarzania, źródłach uzyskiwania danych, ich znaczeniu i skutkach, jakie następują w związku z tym dla Klienta;
- Klientowi przysługuje prawą żądać, aby wszelkie jego dane osobowe zostały w całości usunięte (jeżeli to nie jest sprzeczne z ustawodawstwem Republiki Czeskiej).

Dla ochrony Pańskiej poufności i bezpieczeństwa, my podejmiemy wszelkie działania skierowane na zidentyfikowanie użytkownika, zanim udzielać żądanych informacji o danych osobowych. W tym celu możemy poprosić Państwo okazać dowód tożsamości i / lub osobiście przyjść do naszego biura. Jeżeli klient nie może udowodnić swojej tożsamości, przysługuje nam prawo oddalenia jego wniosku.
Dołożymy wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia starania, aby w ciągu 30 dni po otrzymaniu Pańskiego wniosku o dostęp, zapewnić zgodny z przepisami dostęp do Pańskich danych osobowych, które przechowujemy.

Należy rozumieć i przyjąć ryzyko, związane z usunięciem danych osobowych klienta, jak na przykład:
- brak możliwości zidentyfikowania konkretnego Klienta podczas kontaktu ze służbą wsparcia klientów i gwarancji;
- problemy lub brak możliwości zidentyfikowania Pańskiego zakupu, podczas kontaktu z centrum obsługi gwarancji;
- problemy lub brak możliwości odzyskania dokumentów nabycia, jeżeli one zostały zgubione;
- oraz inne ryzyko.

12. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Administratorem danych i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest WebAutoBid s.r.o., Nr rej. 24203467, Mělnická 109, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, Czechy.

Aby więcej dowiedzieć się o przetwarzaniu Pańskich danych osobowych, proszę pisać na następujący adres:

Jeżeli Państwo mają zastrzeżenia do przetwarzania swoich danych osobowych przez naszą firmę, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

13. ZMIANA POLITYKI

My regularnie przeglądamy naszą politykę poufności. Wszelkie zmiany są publikowane na tej stronie.
Niniejsza polityka poufności została odnowiona i obowiązuje z dnia 25 maja 2018 roku.

Niezależni eksperci od samochodów:
Przeglądając naszą stronę, akceptujesz użycie plików cookie. Pliki cookie zapewniają optymalną nawigację i pozwalają nam gromadzić statystyki dotyczące odwiedzin na stronie. Dalsze informacje i ustawienia plików cookie.